top of page

company

CI

기술로 기적을 일구어 인류 발전에 공헌하자는

뷰엠테크놀로지의 기업정신을 담았습니다

LOGO TYPE

COLOR SYSTEM

ViewM Light Green

PANTONE 375 C

C 50  M 0  Y 100  K 0

R 140  G 198  B 62 

ViewM Green

PANTONE 7481 C

C 85  M 0  Y 100  K 0

R 0  G 174  B 76 

ViewM Gray

PANTONE Cool Gray 11 C

C 0  M 0  Y 0  K 80

R 88  G 88  B 91

ViewM Black

PANTONE Black C

C 0  M 0  Y 0  K 100

ViewM Light Gray

PANTONE Cool Gray 1 C

C 0  M 0  Y 0  K 10

R 2300  G 231  B 232

ViewM White

PANTONE White C

R 255  G 255  B 255 

bottom of page